Paymastership

Chief

Şerife ARSLAN

Tel:             +90 (312) 212 68 00/1208

Fax:            +90 (312) 213 00 03

E-mail:        sarslan@ankara.edu.tr